با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی و برگذاری مجمع عمومی باب اله زارع با کسب اکثریت مطلق آراء  به مدت چهار سال رئیس هیأت تیراندازی گیلان انتخاب و مشغول به کارشد.